Lög félagsins

1. gr. Nafn og heimili
Nafn félagsins er Ljóstæknifélag Íslands, skammstafað LFÍ. Lögheimili þess, varnarþing og aðsetur er
í Reykjavík.

2. gr. Markmið
Markmið félagsins era ð stuðla að betri lýsingu og sjónskilyrðum og veita almenna, hlutlausa fræðslu
um allt er varðar lýsingu og sjónstarf. Félagið vinnur að þessu markmiðið sínu með því að stuðla að
flutningi erinda, umræðum , útgáfu rita, námskeiðum og sýnningum eða með öðru móti er henta þykir.

3. gr. Félagar
Félagar geta orðið allir þeir sem lýsa stuðningi sínum við markmið félagsins samanber 2. Gr. Fullgildir
félagar eru þeir einir sem sótt hafa skriflega um inngöngu í félagið og í skilum við félagið. Bæði
einstaklingar og fyrirtæki geta gerst félagar. Úrsagnir þarf að tilkynna til LFÍ. Nafnbótinni
“Heiðursfélagi Ljóstæknifélags Íslands” má sæma félaga, eða aðra, sem til þess hafa unnið, samkvæmt
einróma samþykkt félagsstjórnar.

4. gr. Kosningaréttur og kjörgengi
Kosningarétt og kjörgengi hafa þeir félagar einir, sem eru í skilum við félagið. Að undangenginni
skriflegri viðvörun er heimilt að fella þá af félagaskrá, sem að mati félagsstjórnar eru í verulegum
vanskilum við félagið.

5. gr. Stjórn
Stjórn félagsins skipa 7 menn, 5 kjörnir og 2 tilnefndir:
Formaður
Varaformaður
Ritari
Gjaldkeri

3 meðstjórnendur

Stjórnarkjör fer fram á aðalfundi ár hvert og tekur ný stjórn til starfa í fundarlok. Á aðalfundi skal
kjörnefnd og/eða fundarmenn tilnefna kjörgenga félaga til formanns, stjórnar, kjörnefndar og
endurskoðanda.

Formaður er kjörinn sérstaklega en 4 stjórnarmenn án tilnefningar í tiltekin stjórnarsæti. Kjörnefnd
ákveður til hvaða fyrirtækja, stofnana eða samtaka, sem aðild eiga að félaginu, er leitað um tilnefningu
tveggja fulltrúa þeirra í stjórnina. Kjörtímabil og tilnefningartímabil formanns og stjórnarmanna er 2
ár.

Oddatöluár skulu kjörnir 2 stjórnarmenn, hitt árið formaður og 2 stjórnarmenn. Tilnefndu fulltrúana
skal tilnefna sitt árið hvorn. Stjórnin skiptir með sér verkum á fyrsta fundi sínum eftir aðalfund.
Stjórnin er ákvörðunarhæf ef meirihluti hennar situr fund. Við atkvæðagreiðslu ræður afl atkvæða, en
að jöfnu atkvæði formanns.

Kjörnefnd skipa 3 félagar sem ekki sitja í stjórn félagsins. Þeir eru kjörnir á aðalfundi, einn á hverju ári til þriggja ára.

6. gr. Fjármál
Reikningsár félagsins er almanaksárið. Árgjöld skal ákveða á aðalfundi fyrir yfirstandandi ár. Tekjur
félagsins eru árgjöld félaga, framlög fyrirtækja, stofnana og samtaka, vextir, almennar rekstrartekjur og
ýmsar aðrar tekjur. Endurskoðaða reikninga síðasta árs skal leggja fyrir aðalfund til samþykktar.
Reikningar skulu endurskoðaðir af kjörnun endurskoðendum og löggiltum endurskoðanda sem stjórnin
ræður. Aðalfundur kýs tvo endurskoðendur og einn til vara. Gilda sömu reglur um kjör þeirra og
kjörnefndarmanna.

7. gr. Lagabreytingar
Tillögur um lagabreytingar skal bera fram á aðalfundi og skulu þær hafa borist stjórn félagsins a.m.k. 4
vikum fyrir fundinn. Skulu þær sendar með fundarboðið aðalfundar og ná því aðeins samþykki að þær
hljóti 2/3 greiddra atkvæða á fundinum.

8. gr. Fundir
Aðalfundur skal haldinn í marsmánuði ár hvert og skal til hans boðað skriflega með minnst 10 daga
fyrirvara.

Á dagskrá aðalfundar séu eftirtalin atriði í þessari röð:

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári.
2. Reikningsskil og samþykkt reikninga.
3. Tillögur stjórnar um starfsemi á næsta ári, fjárhagsáætlun og félagsgjöld.
4. Lagabreytingar.
5. Kosning stjórnar.
6. Kosning kjörnefndarmanns og endurskoðanda.
7. Önnur mál
8. Stjórnarskipti.

Almenna félagsfundi skal halda þegar stjórnin telur tilefni til eða þegar minnst 3 stjórnarmenn eða
tíundi hluti félaga krefjast þess. Kröfu um fund skal leggja skriflega furir stjórn og skal kröfunnar getið
í fundarboði. Almenna félagsfundi skal boða skriflega og með hæfilegum fyrirvara.
Við almennar atkvæðagreiðslur á fundum félagsins ræður einfaldur meirihluti greiddra atkvæða.
Atkvæðagreiðsla skal vera skriflega ef þess er óskað. Halda skal gerðabækur um alla félags- og
stjórnarfundi. Félagsfundargerðir skal lesa upp á næsta félagsfundi ef þess er óskað, en
stjórnarfundargerðir skal leggja fyrir næsta stjórnarfund til samþykktar.

9. gr. Nefndir
Stjórn félagsins getur skipað nefndir til sérstakra verkefna. Tilnefningar í nefndir séu skriflegar og
fylgi þeim lýsing á verkefni svo og tímamörk. Það er skylda félaga að taka tilnefningu í nefndir nema
gildar ástæður séu fyrir hendi. LFÍ er aðili að LUX Europa.

10. gr. Framkvæmdastjórn
Framkvæmdastjóra félagsins skal stjórnin setja skriflega starfslýsingu.

11. gr. Félagsslit
Félaginu má slíta með lagabeytingu og renna þá eignir þess t.d. til aðila sem hafa markmið hliðstæð
þeim, sem lýst er í 2. Gr. þessara laga.

12. gr. Gildistími
Lögin voru samþykkt á aðalfundi 25. Mars 1998